Cerová - obec pod hradom Korlátko

Pozvánka

18. novembra 2022

OBEC  CEROVÁ, 906 33  Cerová č. 104

 

V Cerovej dňa 18.11.2022

 

 

 

Vážení občania,

 

v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2022 o 17:00 hod. v budove Kultúrneho domu Cerová.

 

 

Program :

 

 1. Otvorenie zasadnutia
  • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce Cerová, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 5. Príhovor starostu obce.
 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, poverenie sobášiacich.
 8. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií.
 9. Určenie platu starostu obce.
 10. Rôzne
 11. Uznesenia a záver.

 

 

 

 

 

Ing. Ján Čerešník

starosta obce Cerová

 

Pozvánka

Last modified: 19. novembra 2022

Comments are closed.