Cerová - obec pod hradom Korlátko

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR

12. januára 2021

Podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo: 2021/9418:2-A1810 z 8. januára 2021 sa prerušuje školské
vyučovanie v školách a prevádzkach školských zariadení okrem:
– materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti
zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak tak
prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ.
Je potrebné, aby dotknutí zákonní zástupcovia predložili vedeniu školy doklady potvrdené
zamestnávateľom o nevyhnutnosti ich prítomnosti na pracovisku (obaja rodičia).

Last modified: 12. januára 2021

Comments are closed.