Cerová - obec pod hradom Korlátko

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľ-a/-ky Základnej školy s materskou školou Cerová

7. apríla 2021

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľ-a/-ky Základnej školy s materskou školou Cerová, 906 33 Cerová 277

Predpoklady na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca a iné kritériá a požiadavky:
v zmysle § 9 a 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
– kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo
podkategórii pedagogického zamestnanca – vyžadovaný stupeň vzdelania (ukončené
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijného
odboru a v programe pre príslušný druh a typ školy),
– najmenej zaradenie do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou
atestáciou – 5 rokov pracovnej (pedagogickej) činnosti a vykonanie prvej atestácie
(resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
– bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace alebo
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti ,
– zdravotná spôsobilosť,
– ovládanie štátneho jazyka,
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a znalosť príslušnej legislatívy,
– riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, znalosť práce s PC,
– občianska a morálna bezúhonnosť – osobnostné a morálne predpoklady
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
– písomná prihláška do výberového konania,
– štruktúrovaný profesijný životopis, osobný dotazník, motivačný list,
– overené kópie dokladov o vzdelaní a o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhradnej
formy,
– potvrdenie o zaradení do kariérového stupňa a o dĺžke pracovnej (pedagogickej)
činnosti,
– písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja pre príslušnú ZŠ s MŠ
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie
a pracovnej činnosti,
– písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a použitím osobných údajov pre účely
výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 17 zákona
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách prihlášky.

Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín podania prihlášky do: 07. mája 2021 do 12:00 hod.
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na
adresu zriaďovateľa: Obec Cerová, č. 104, 906 33 Cerová.
Na obálku uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie:
„Výberové konanie ZŠ s MŠ – neotvárať !“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne nebudú
do výberového konania zaradené.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania
oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

PDF – Vyhlásenie voľby riadeteľa ZŠ MŠ

Last modified: 7. apríla 2021

Comments are closed.