Cerová - obec pod hradom Korlátko

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

17. júna 2022

Vážení občania,
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa
uskutoční dňa 22.06.2022 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti v budove Obecného úradu
Cerová.

Program :
1. Otvorenie zasadnutia
1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.2 Kontrola uznesení
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021
3. Záverečný účet obce za rok 2021
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k zmene č. 1 rozpočtu obce pre rok 2022
5. Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2022
6. Rôzne
7. Diskusia.
8. Uznesenia a záver.

 

Pozvánka

Last modified: 20. júna 2022

Comments are closed.