Cerová - obec pod hradom Korlátko

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

13. júla 2022

Pozvánka

Vážení občania, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 18.07.2022 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti v budove Obecného úradu Cerová.

Program :

1. Otvorenie zasadnutia

1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

1.2 Kontrola uznesení

2. Určenie volebných odvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2022 a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie.

3. Rôzne

4. Diskusia.

5. Uznesenia a záver.

Last modified: 13. júla 2022

Comments are closed.