Cerová - obec pod hradom Korlátko

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová

26. marca 2021

Vážení občania,
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa
uskutoční dňa 31.03.2021 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti v budove Obecného úradu
Cerová.

Program :
1. Otvorenie zasadnutia
1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.2 Kontrola uznesení
2. Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2020
3. Predaj podielu parc. č. 641 a 642, registra E KN, k.ú. Cerová – Lieskové, žiadateľovi
Petrovi Vicenovi, stanovenie predajnej ceny
4. Predaj podielu parc. č. 636 a 643, registra E KN, k.ú. Cerová – Lieskové, žiadateľovi
Radkovi Michalicovi, stanovenie predajnej ceny
5. Predaj novovytvorenej parcely č. 1088/3 z parc. č. 1088/1, registra C KN, k.ú.
Rozbehy, žiadateľom Mgr. Bernadete Kostúrovej a Mgr. Adriánovi Kostúrovi
6. Predaj parcely č. 1749/1, 1736/5, 1737/31, 1737/33, 1738/1, 1738/4, 1740/2, 1740/19,
registra C KN, k.ú. Cerová-Lieskové, žiadateľovi Ing. Jozefi Ajpekovi
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Uznesenia a záver.

 

Pozvánka

Last modified: 26. marca 2021

Comments are closed.