Cerová - obec pod hradom Korlátko

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová

18. marca 2022

Vážení občania,
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa
uskutoční dňa 23.03.2020 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti v budove Obecného úradu
Cerová.

Program :
1. Otvorenie zasadnutia
1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.2 Kontrola uznesení
2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021
3. Žiadosť o predaj časti parcely č. 1120, k.ú. Rozbehy, registra KN E, žiadateľovi
Richardovi Teplanskému, bytom Trnava.
4. Žiadosť o prenájom časti parcely č. 141/1, k.ú. Rozbehy, registra KN C, žiadateľke
Martine Pípovej, bytom Cerová.
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Uznesenia a záver.

Ing. Ján Čerešník
starosta obce Cerová

Pozvánka

Last modified: 17. marca 2022

Comments are closed.