Cerová - obec pod hradom Korlátko

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

20. júla 2020

Vážení občania,
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa
uskutoční dňa 23.07.2020 o 16,30 hod. v zasadacej miestnosti v budove Obecného úradu
Cerová.

Program :
1. Otvorenie zasadnutia.
1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
1.2 Kontrola uznesení.
2. Zmena č. 1 rozpočtu obce na rok 2020
3. Rôzne.
4. Diskusia.
5. Uznesenia a záver.

Last modified: 20. júla 2020

Comments are closed.