Cerová - obec pod hradom Korlátko

DHZ Cerová

Kontakt

adresa: DHZ Cerová
Cerová 102
906 33 Cerová
www: http://www.dhzcerova.sk

Našim zákonom a príkazom je humánne poslanie, vyjadrené uskutočňovaním myšlienky pomoci blížnemu postihnutého živlom, bez ohľadu na jeho politické, náboženské, národnostné či iné povedomie a príslušnosť. Našim prvoradým cieľom je zasahovať a byť pripravení v ktorúkoľvek hodinu pri požiari, povodni, živelnej pohrome, autohavárii a technickom zásahu, bez nároku na akúkoľvek odmenu a finančné ohodnotenie.

Riadime sa heslom našich predkov: „Na slávu Bohu, blížnemu na pomoc“.

V súčasnosti má zbor 32 členov, predsedom je Jozef Masár a veliteľom Rastislav Petráš. Cisternové vozidlo Škoda 706 RTH má nádrž na vodu v objeme 3500 litrov, zásobu 200 litrov penidla, materiál na sanie a dopravu vody, nástroje na k zvládnutiu rôznych situácii a prekážok.

V roku 1999 nám bol darovaný automobil Trabant, ktorý sme značne upravili a prestavali na bežné zásahové akcie. Je vybavený výkonnou striekačkou PPS-12 s výtlakom 1200 litrov/min. K výstroju patria savice, hydrantový nástavec, práškové hasiace prístroje a je vybavený dvoma majákmi a výstražnou sirénou. Trabant sme s úspechom predstavili na rôznych súťažiach, kde vyvolal veľký obdiv a celoslovenský časopis Požiarnik ho uverejnil na titulnej strane ako svetovú raritu. Fotografie boli publikované aj v Čechách, Maďarsku a v Rakúsku. Škoda 1203 nám slúži k dovozu mužstva a materiálu na súťaže.

Zvládnuť techniku a účinne ju použiť je naším prvoradým cieľom. Každý rok veliteľ vykonáva s družstvom výcvik, námetové cvičenia, odborné školenia a cvičné poplachy. K perfektnému zvládnutiu zásahu prispieva príprava techniky, ktorej naši požiarnici venujú svoj voľný čas.

K dobrej príprave prispieva i požiarny šport. Zúčastňujeme sa súťaží v širokom okolí, kde patríme ku krajskej špičke. Usporadúvame tanečné zábavy, diskotéky, zber železa, kameňa – a z týchto peňazí čiastočne financujeme činnosť i reprezentáciu. Medzi najväčšie úspechy patrí 3. miesto v Požiarnickej lige okresov Skalica, Senica, Myjava, Malacky pre rok 2003. V roku 2001 sme boli víťazmi finále Požiarnickej ligy a celkove sme obsadili 3. miesto.

Každoročne sa organizuje súťaž „O pohár starostu obce Cerová“.

Technické zásahy:

  • pomoc pri plynofikácii obce
  • pomoc pri doprave vody na Rozbehy
  • odčerpávanie vody zo skládky odpadu
  • pomoc pri filmovaní rozprávky „Dúhenka“
  • pomoc pri búraní starej a výstavbe novej požiarnej zbrojnice
  • zavlažovanie, umývanie a preplachovanie kanalizácie
  • tradičné postavenie vianočného stromčeka a stavanie 1. mája

História DHZ Cerová

Požiarnictvo bolo v našej obci založené v júni 1912 notárom Teodorom Hoferom. Na výkon služby vybral mužov obce: Martin Režnák, Silvester Slezák, Cyprián Dudek, Štefan Vittek, Jozef Krajčírik, Štefan Sládek, Štefan Jánoš, Ondrej Jurovatý, Ondrej Vávra, Pavel Keračík, Pavel Vávra, Jozef Harnúsek, Martin Petráš, a Albert Janás. Požiarnici sa volali nemecky „fajerwegri“, velenie bolo maďarské a medzi sebou hovorili slovensky.

Výstroj prvých členov:
ručná štvorkolesová striekačka, vyrobená pred rokom 1900 (umiestnená v drevenej búde pri svätom Vendelínovi)
každý člen mal sekeru s dreveným týlcom, biele plátenné nohavice, bielo-modrú pásikavú blúzu, plátený opasok a čiernu plechovú prilbu. Veliteľova bola zo žltého kovu.

V tých dobách sa požiarnictvo zúčastňovalo v rovnošatách rôznych náboženských úkonov (procesie a iné).

V roku 1914 začala 1. svetová vojna a takmer všetci členovia museli nastúpiť „na vojnu“. Vtedy bol zbor doplnený mládežou, ale ich mená sa už nedajú zistiť. Ale vieme, že aj po vojne zbor fungoval ďalej.

Na post veliteľa a cvičiteľa prišiel František Retzer, ktorý túto funkciu s bohatými skúsenosťami vykonával až do roku 1960. V roku 1927 mal zbor 26 dobre vycvičených členov, ktorí mnohokrát preukázali zdatnosť pri likvidácii požiarov.

Zachovala sa fotografia „pri príležitosti posviacky zástavy“ z 29. mája 1927. V druhom rade sediaci 4. zľava, je velitel František Retzer, vedľa Marta Vyskočilová a farár Eduard Kopčáni.

Po 2. svetovej vojne sa výstroj menila za novšiu, dokonalejšiu. Ručnú striekačku nahradila motorová PPS-8, a neskoršie ju vystriedala výkonnejšia PPS-12. Na zbor bol pridelený automobil Tatra 805. V tej dobe fungovalo i úspešné družstvo žien. Hralo sa divadlo, úspechy mali tanečné zábavy, na ktorých hrala požiarna dychová hudba.

V 70.-80. rokoch začal padať na požiarnu organizáciu tieň – do pokročilého veku sa dostali členovia i výstroj. Dobrovoľný hasičský zbor sa stával nefunkčným.

Prelom prišiel v roku 1990, kedy sa zbor omladil a začalo sa s požiarnym športom. Doplnila sa technika a začali sa poriadať akcie DHZ :

1991 – zakúpila sa skriňová Tatra 805
1994 – pribudla cisternová Škoda 706 RHT
1996 – 1. ročník súťaže „O pohár starostu obce Cerová“
1999 – kúpa ďalšej motorovej striekačky PPS-12
2000 – otvorenie novej požiarnej zbrojnice
2000 – svojpomocná úprava požiarneho vozidla Trabant
2001 – kúpa Škody 1203
2002 – kúpa kalovéhom čerpadla RIVA-2
2004 – kúpa Avie Furgon
2005 – zakúpenie elektrocentrály a osvetlovacej techniky
2008 – zakúpenie motorového plávajúceho čerpadla
        – hasiči Mattersburgu darovali našim hasičom 20 ks zásahových prílb zn. Galet
        – nákup zásahových kabátov – 5 ks
2009 – obnova Avie DA
2010 – na základe zmluvy s Krajským riaditeľstvom HaZZ v Trnave obdržali 8 ks
          dýchacích prístrojov zn. SATURN S7

Vedenie DHZ Cerová

predseda Jozef Masár
veliteľ Rastislav Petráš
tajomník Stanislav Janák
strojník Alojz Petráš
hospodár Milan Štefaňák
pokladník Marcel Gočál

Comments are closed.