Cerová - obec pod hradom Korlátko

Poľovnícke združenie Cerová

Kontakt

adresa: Poľovnícke združenie Cerová
906 33 Cerová

Poľovnícke združenie Cerová je súčasťou členstva Slovenského poľovníckeho zväzu. Organizačne je začlenené do Regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Senici. Od septembra 2009 v zmysle nového zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z.z., kedy vznikla Slovenská poľovnícka komora, je Poľovnícke združenie súčasťou Obvodnej poľovníckej komory pre okresy Myjava a Senica, vzniknutej ustanovujúcim snemom v apríli 2010 a táto má sídlo v Senici.

Organizované poľovníctvo v našej obci začalo svoje pôsobenie v roku 1949. Vzniknutý poľovnícky spolok, ktorý mal názov Bučina, mal 7 členov. Poľovníctvo vykonávalo 5 volených zástupcov cerovských vlastníkov pôdy, ktorých si zvolil poľovnícky spolok. V roku 1958 prešlo poľovníctvo pod pôsobnosť Jednotného roľníckeho družstva Cerová a svoju činnosť vykonávalo na ploche 1526 ha. Keď v roku 1968 vznikol Slovenský poľovnícky zväz, bolo k revíru pričlenených 453 ha lesov. V roku 1971 sa zlúčili Poľovnícke združenie Cerová-Lieskové a Poľovnícke združenie Rozbehy. Terajšie Poľovnícke združenie Cerová vykonáva svoju činnosť, po transformácii v roku 1994 v poľovnom revíre Cerová schváleným Lesným úradom v Senici, na ploche 2224 ha, ktorú prenajíma 17 vlastníckych a užívateľských subjektov.

V dobe vzniku organizovaného poľovníctva v obci prevládala v revíre drobná zver (zajac, jarabica), menej bolo bažantej a srnčej zveri, veľmi málo bolo jelenej a diviačej zveri. Revír bol podľa zákona 23/62 Zb. a následných noviel zatriedený do srnčej oblasti, v ktorej dominuje srnčia a diviačia zver, prechodne jelenia zver a z drobnej zvere prevláda bažantia zver. Nový zákon o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. zaradil revír do srnčej oblasti S II Malé Karpaty a muflónej oblasti M 1. Do plánov chovu a lovu pribudla muflónia a danielia zver.

Poľovnícke združenie Cerová má 43 členov a jedného čestného člena. Vedie ho sedemčlenný výbor. Činnosť združenia kontroluje trojčlenná dozorná rada PZ. Činnosť združenia sa okrem zákona a vykonávacej vyhlášky od roku 2011 riadi stanovami Slovenského poľovníckeho zväzu, stanovami Slovenskej poľovníckej komory aj domácim poriadkom PZ. Predtým bolo riadené domácim poriadkom PZ alebo stanovami PZ. Predsedom združenia je Ing. Miroslav Masár, poľovným hospodárom Bohuslav Pavlík a predsedom dozornej rady PZ je Ing. Jozef Petráš.

V regionálnych orgánoch SPZ a obvodných orgánoch Slovenskej poľovníckej komory pracujú štyria členovia. Od roku 2001 má združenie v lokalite Škripík schválenú bažantnicu na ploche 72 ha, pôsobením ktorej sa čiastočne zlepšujú stavy bažantej zveri v revíre.

V revíre je vybudovaných 17 pevných chránených posedov, 12 otvorených sedačiek a 3 prenosné posedy. V revíre je zabudovaných 25 kŕmnych zariadení so soliskami pre raticovú zver a 15 zásypov pre drobnú zver. Ročne sa do revírnych zariadení dostane cca 9000 kg krmív všetkého druhu a 430 kg soli. Výhodou revíru je, že sa v ňom vyskytuje dostatok vodných tokov a plôch, čím je pre zver zabezpečený dostatok vody. Produkcia odlovenej zveri sa pohybuje okolo 3000 kg, na čo má vplyv aj pomerne dobré zastúpenie lesa, poľnohospodárskych kultúr a ich intenzívne využívanie užívajúcimi organizáciami a súkromnými hospodármi.

Poľovnícke združenie vo svoje poľovníckej aj spoločenskej činnosti využíva poľovnícke signály, oblečenie.

Trubačom združenia je pán Ignác Jurkovič. Poľovnícke združenie usporadúva každých päť rokov výstavu trofejí ulovených členmi PZ v revíre Cerová. Kroniku PZ v súčasnej dobe vedie členka PZ Mgr. Jana Myhálová. V roku 2009, pri príležitosti 60-teho výročia vzniku organizovaného poľovníctva v obci, PZ usporiadalo prvýkrát slávnostnú omšu Svätého Huberta, ktorú budú usporadúvať opakovane každých päť rokov.

Comments are closed.