Cerová - obec pod hradom Korlátko

Pre turistov

 

O CEROVEJ

 

1. písomná zmienka 1324 – Podhradie Korlathkeu, 1445 – Podhradie Lezko – Lieskové,  1598 Rozbehi, 1632 Cerova
miestne časti Cerová, Lieskové, Rozbehy
starosta obce Ing. Ján Čerešník
počet obyvateľov 1122 (údaj k 31.12.2018)
bývanie cca 440 rodinných domov, 4 bytovky bez nájomných bytov
nadmorská výška 198 – 469 m.n.m.
rozloha 21,88 km2
partnerské obce Bystřice pod Lopeníkem, Mattersburg, mikroregión Podlúží

 

Obec Cerová  leží na úpätí Malých Karpát  v juhozápadnej časti Slovenska v oblasti zvanej Záhorie.
Od okresného mesta Senica je vzdialená pätnásť kilometrov. Severovýchodným susedom je obec Jablonica, vzdialená cca 5 km a  juhozápadným približne 6 km vzdialené Prievaly.  Na severozápad  od  obce sa rozprestiera Borská nížina a les zvaný „Bor“. Cez chotár obce tečie riečka Rudava (Myjavská Rudava), ktorá sa vlieva do rieky Moravy. Obcou preteká Cerovský potok. V časti Rozbehy vyviera rieka Trnávka, ktorá tečie cez rekreačnú oblasť Sokolské chaty (zvané Trnávky). Rozloha  katastrálneho územia  je 21,88 km2Nadmorská výška sa pohybuje v rozpätí od 198 do 469 m.n.m. Stred obce Cerová sa nachádza v nadmorskej výške 251 m.n.m. Stred časti Rozbehy leží v nadmorskej výške 428 m.n.m. Prevažná časť chotára má svahovitý terén.

 

Obec tvoria tri pôvodne samostatné obce CEROVÁ, LIESKOVÉ a ROZBEHY. V roku 1890 boli zlúčené obce Cerová a Lieskové  a dostali jednoslovné pomenovanie Korlátkő.  V roku 1918, po zániku Rakúsko-Uhorska a vzniku Československej republiky,  sa obec začala volať Cerová-Lieskové. V roku 1976 sa k nej pripojili Rozbehy a obec dostala jednoslovné pomenovanie Cerová.

created by dji camera

Vznik a história všetkých troch obcí súvisí s  hradom Korlátko. Jeho zrúcanina sa týči v zalesnenom teréne nad obcou. História hradu podľa niektorých historikov siaha do 11. storočia,  hodnoverné fakty ho dokladajú v  13. storočí. Kedysi mocný a  dôležitý hrad spoločne s ostatými hradmi v okolí strážil pohraničné územie vznikajúceho Uhorského kráľovstva  a  ochraňoval dôležitú obchodnú cestu vedúcu z  východu a  juhu smerom  do Čiech a ďalej na západ. Zažil niekoľko ničivých vpádov, vojen a obliehaní.  Jeho majiteľmi boli uhorskí králi aj významní veľmoži a šľachtické rody.  Postupne strácal svoj pôvodný význam a jeho majitelia ho na bežný život prestali využívať. Dnes je historickou pripomienkou bohatej histórie regiónu a vďaka obnove získava na príťažlivosti.

Záujem občanov,  turistov i pamiatkarov  najmä  v  ostatných rokoch púta i ďalšia výnimočná pamiatka – renesančno-barokový kaštieľ  a  priľahlý park. Kaštieľ s parkom sú od 14. septembra 1963 zapísané v  Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok na Slovensku. Podľa najaktuálnejších poznatkov výstavba kaštieľa  začala zrejme niekedy koncom 16. storočia vďaka rodine jedného z majiteľov korlátskeho panstva Blažeja Aponiho. Ďalší majitelia ho prestavali a upravili, v 18. storočí k nemu pribudol park. Park je významnou pamiatkou romanticko-krajinárskeho obdobia záhradného umenia a svojim pôvodne bohatým druhovým zastúpením okrasných drevín sa radí k najvýznamnejším parkovým objektom na západe Slovenska. Kaštieľ  sa v súčasnosti využíva ako Charitný domov sestier Svätého kríža. Park prechádza rozsiahlou úpravou tak, aby čo najviac vystihoval pôvodnú podobu.

V časti Cerová na vyvýšenine nad miestnym cintorínom sa nachádza v  súčasnosti nevýrazná ruina tzv. „starého zámečku“ – Alte  Schloƒs. Vďaka záznamom nájdeným na starých mapách sa potvrdzujú doteraz neoverené poznatky o tom, že tu existoval akýsi stredoveký „hrádek“, ktorých bolo v čase kráľovských donácií na podporu drobných zemanov na Slovensku pomerne veľa, ale málo z nich sa doteraz zachovalo.

K sakrálnym pamiatkam obce patria  rímsko-katolícke kostoly – Kostol Svätých anjelov strážcov v Cerovej a Kostol Panny Márie Nanebovzatej v Rozbehoch.

Základný kameň cerovského kostola bol položený 2. októbra 1800 a už v roku 1802 bol dokončený,  preto sú v obci vždy v prvú októbrovú nedeľu hody. Rozbežský kostol pochádza z 18. storočia. V kaštieli sa nachádza kostolík zasvätený Svätému krížu, obnovený v roku 1981 v priestoroch bývalej kaštieľskej kaplnky zo 17. storočia.  Z 19. storočia sa zachovala murovaná stavba zvonice v Lieskovom. V roku 2009 bola obnovená krížová cesta, ktorá vedie lesom od hradu smerom na Lieskové. V priestoroch Domova sociálnych služieb v Bojkovej sa nachádza Kaplnka sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. K pamiatkam, ktoré si zaslúžia pozornosť, patria aj sochy, kríže a cintoríny.

 

created by dji camera

Nad obcou Cerová sa od roku 2009 vypína kamenná Rozhľadňa Rozbehy. Jej výstavba bola realizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce s Českou republikou a spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie.  Z rozhľadne je dobrý výhľad nielen na Záhorskú nížinu, ale i na okolité a vzdialenejšie pohoria, vrchy, obce a mestá.

Cca  5 km  juhovýchodne  v  katastri Rozbehov ležia  Sokolské chaty, ktoré  sú jednou z  najstarších chatových osád na Slovensku. Osadou preteká riečka Trnávka a od nej pochádza aj cerovský názov Trnávky.  Sú obľúbenou rekreačnou oblasťou tu bývajúcich chatárov, ale i mnohých turistov a milovníkov prírody.

created by dji camera

V nefunkčnom ílovisku, cca 1200 m východne od obce, sa v lokalite nazývanej Čierny potok nachádza unikátne paleontologické nálezisko. Vďaka niekoľkoročnému výskumu, ktorý tu vedú vedci z Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci so špecialistami z Poľska, Veľkej Británie, Rakúska, Francúzska, Nemecka a Českej republiky, sa zaradilo k  najvýznamnejším slovenským i svetovým paleontologickým lokalitám. Unikátny je výskyt veľmi bohatého spektra živočíchov. Našli  sa  tu  skameneliny rôznych skupín mäkkýšov – vrátane hlavonožcov, kôrovcov, ježoviek, koralov aj morských hubiek.  V íloch, ktoré sa tu usádzali asi pred 17 miliónmi rokmi,  sa nachádza  veľmi kompletne zachované spoločenstvo hĺbokovodných živočíchov.

 

V povodí rieky Rudavy, v západnej časti lieskovského chotára susediacej s prievalským, je časť lokality Alúvium Rudavy (Rudava River Valley), v ktorej sa vďaka meandrom malých tokov vyskytujú mokrade a rašeliniská,  ktoré sa striedajú so suchomilnými spoločenstvami viatych pieskov. Nachádza sa tu viacero ohrozených a zriedkavých rastlinných a  živočíšnych druhov a  ohrozených biotopov v kritickom štádiu ich životného cyklu. Bohatá je významná fauna i flóra.

Toto územie je od roku 1998 zaradené do zoznamu Území medzinárodného významu, ktoré je súčasťou zákona o ochrane prírody.

V lokalite Rašeliniská Cerová – Prievaly sa vyskytuje rašelina a anorganické bahno. Jazerá, ktoré tu vznikli počas ťažby rašeliny v minulosti, slúžia ako chovné rybníky Vojenských lesov a majetkov SR.

Územie alúvia je v  2. stupni ochrany.  V súčasnosti sa využíva na lesné hospodárstvo, časť na poľnohospodárske i rekreačné účely a rybárstvo.

 

Asi 2 km severne od obce, v časti Pustý mlyn, rastie už takmer 290 rokov chránený DUB LETNÝ (Quercus robur). Za chránený strom „Dub v Pustom mlyne“ bol vyhlásený v roku 1999, keď bol  zapísaný do štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny.

 

created by dji camera

Cerová má aj niekoľko zaujímavých prvenstiev. Je to prvá obec v senickom okrese, ktorá vybudovala vodovod  (v roku 1952 v Rozbehoch). V 90. rokoch tu bola otvorená   ekologická  skládka odpadov s kapacitou 95 000 m3.  V auguste 2003 bola dokončená výstavba  prvej veternej elektrárne na Slovensku.

V obci pôsobia Milosrdné sestry Svätého kríža, ktoré tu majú svoj charitný dom.  Jeho začiatky  siahajú do roku 1969, keď do obce prišlo 7 sestier. Zo zruinovaného lieskovského kaštieľa, ktorý im pridelilo ministerstvo kultúry, s prispením Ústrednej charity Slovenska – Karity, ministerstva  a  kongregácie,  sestry  vlastnou prácou a za pomoci občanov vytvorili tretí provincionálny dom Slovenskej provincie Milosrdných sestier Svätého kríža. Hlavným poslaním komunity v Cerovej dnes je starostlivosť o staré a choré sestry, ale i poskytovanie duchovnej podpory  verejnosti a spolupráca s farnosťou.

V katastri časti Rozbehy, v lokalite Bojková, sa nachádza Domov sociálnych služieb pre dospelých. Je to zariadenie poskytujúce starostlivosť občanom so zdravotným postihnutím. Má bohatú históriu spojenú i s činnosťou rehoľných sestier Svätého kríža.

 

 

 

 

Fotografie: Andrej Harnúšek, Martin Hutta, Božena Malichová, Foto archív obce Cerová

Comments are closed.