Cerová - obec pod hradom Korlátko

Všeobecné záväzné nariadenia

2022

VZN č. 1_2022 určenie výšky príspevku škola

2021

VZN dodatok č.8

VZN č. 2_2021 o nájomných bytoch

VZN 1_2021 o organizácii miestneho referenda

Dodatok č. 1 k VZN 3_2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

2020

Dodatok č.1 K VZN Č.4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN dodatok č.7

VZN č. 1_2020 určenie času predaja

2019

VZN 4_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2020

VZN č. 3_2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN č. 1_2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Cerová

VZN č. 2_2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 Dodatok č. 1 k VZN 2_2019

2018

VZN č. 1_2018 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN 2_2018 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO

VZN č. 3_2018 o poplatkoch za poskytované úkony a služby vykonávané obecným úradom

Dodatok č. 5 k VZN 2_2014

2017

VZN č. 1_2017, ktorým sa schvaľuje zriaďovacia listina dobrovoľného hasičského zboru obce Cerová a štatút dobrovoľného hasičského boru obce Cerová

VZN č. 2/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

VZN 3/2017 o poplatkoch za poskytované úkony a služby vykonávané obecným úradom Cerová

VZN o miestnych daniach  na rok 2018

Dodatok č. 4 k VZN 2_2014

2016

VZN obce Cerová č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 3 k VZN obce Cerová č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území obce Cerová

VZN obce Cerová č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

2015

Dodatok č.4 k VZN č. 3/2008 o miestych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Cerová

VZN obce Cerová č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cerová

Dodatok č.2 k VZN obce Cerová č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území obce Cerová

Dodatok č. 2 k VZN obce Cerová č. 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cerová

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území obce Cerová


2014

VZN č.1/2014 o evidencii, vodení a pohybe psov na území obce Cerová

VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa / žiaka škôl a školských zariadení na území Obce Cerová

VZN č.3/2014 o dani z nehnuteľností


2013

Dodatok č. 3 k VZN 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Cerová

VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa / žiaka škôl a školských zariadení na území obce Cerová

VZN č.2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN č.3/2013 o verejnom poriadku na území obce


2011

VZN č. 1 z r. 2011 – o verejnom poriadku na území obce

VZN č. 2 z r. 2011 – Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č. 3 z r. 2011 – o dani z nehnuteľnosti


2010

VZN č. 1 – o nakladaní s odpadmi

Dodatok č. 2 k VZN č. 3 z roku 2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Cerová

Dodatok č. 1 k VZN č. 4 z roku 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka MŠ a školských zariadení na území obce Cerová


2009

VZN č. 1 – o poplatkoch za poskytované úkony a služby vykonávané Obecným úradom Cerová.

VZN č. 2 – o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Cerová

VZN č. 3 – o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 4 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení na území obce Cerová

Dodatok č. 1 k VZN č. 3 z roku 2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Cerová


2008

VZN č. 1 – o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

VZN č. 2 – o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Cerová na kalendárny rok 2009

VZN č. 3 – o miestnych daniach na rok 2009

VZN č. 4 – o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cerová

Comments are closed.