Cerová - obec pod hradom Korlátko

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

30. októbra 2019

Právo voliť :

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby :

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
–  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo

– v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
–  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, (Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

–  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia (Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

 

Občania s trvalým pobytom v obci Cerová môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu listinnou formou na adrese Obec Cerová, Cerová č. 104, 906 33  Cerová  alebo elektronicky na e-mailovej adrese cerova@obeccerova.sk.

Občania s trvalým pobytom v obci Cerová, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať v cudzine, môžu požiadať o voľbu poštou. Žiadosť o voľbu poštu môžu podať  listinnou formou na adrese Obec Cerová, Cerová č. 104, 906 33  Cerová  alebo elektronicky na e-mailovej adrese cerova@obeccerova.sk.

Bližšie informácie o práve voliť, práve byť volený a ďalšie informácie  – Informácia pre voliča

Kontaktná osoba : Mgr. Mária Sukupčáková, kontakt :034/6589218

E-mailová adresa určená na doručovanie : cerova@obeccerova.sk

 

Last modified: 5. novembra 2019

Comments are closed.