Cerová - obec pod hradom Korlátko

Vyhlásenie chráneného stromu Dub v Pustom Mlyne

30. apríla 2018

Vážení občania,

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako kompetentný orgán štátnej správy prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe komplexného revidovania chránených stromov  a následnú aktualizáciu stavu chránených stromov, ktoré spracovala ŠOP SR oznamuje, že tunajší úrad začal konanie podľa § 50 zákona vo veci  vyhlásenia ochrany osobitne chránenej časti prírody chránený strom Dub v pustom Mlyne na základe doručenia zámeru projekt ochrany chráneného stromu Dub v Pustom Mlyne a jeho ochranného pásma, ktorý  vypracovala ŠOP SR CHKO Záhorie dňa 22.01.2018. Podrobnejšie informácie sú v prílohe.

Vyhlásenie chráneného stromu Dub v Pustom Mlyne

Last modified: 11. marca 2019

Comments are closed.